تا جای ممکن خیر و معمولا روش درمان این دو باهم همپوشانی دارد. و فردی که وسواس عملی دارد حتما وسواس فکری هم دارد.