بله، چه از طریق وراثت چه از طریق الگو برداری فرزند از مادر احتمال انتقال افسردگی وجود داره.