خیر، افراد می‌توانند برای پیشگیری از وقوع مشکل یا حتی ارتقا کیفیت زندگی خود نیز در جلسات رواندرمانی شرکت کنند.