بله برخی از مناطق ممکن هست که بواسطه شرایط اقتصادی و فرهنگی و.. تروما خیز تر باشند. علاوه بر آن ممکن هست که اینقدر یک اتفاقی در اون حیطه عادی شده باشه که اگه فرد دیگه ای و کودکی همون اتفاق براش در جای دیگه بیفته دچار تروما بشه.