لزوما اینطور نیست، هدف این است که به نقاط قوت و ضعف خود آگاه شوید و در جهت داشتن زندگی بهتر گام بردارید. می توانید با آگاهی از طرحواره نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و تلاش کنید برای آنها راه حلی پیدا کنید.