خیر، ممکنه که فرد از درون اضطراب زیادی رو تجربه کنه و ذهنش درگیر باشه اما اضطراب انجام ندادن اون کار براش قابل تحمل تر از اضطراب انجام دادن اون کار هستش. در نتیجه فرد حتما اضطراب رو تجربه میکنه.