رویکردهای طرحواره درمانی، روان تحلیلی و روانکاوی می‌توانند مناسب باشند. اما به‌طورکلی مسئله‌ای که با آن درگیر هستید و عوامل دیگر می‌تواند در مناسب‌بودن رویکرد نقش داشته باشد.