فردی که برای رشد و پیشرفت معیارهایی را تعریف می‌کند دو تفاوت با فرد کمال‌گرا دارد:

1. او اقدام می‌کند و اهمال‌کاری‌اش کم است.

2. سایر جنبه‌های زندگی او به‌واسطه کمال‌گرایی مختل نمی‌شوند.