اگر بخواهیم بر روی گذشته خود بیشتر کار کنیم و زخم‌های کودکی را درمان کنیم، چه رویکردهایی مناسب‌اند؟

رویکردهای طرحواره درمانی، روان تحلیلی و روانکاوی می‌توانند مناسب باشند.

Go to Top