قوانین و مقررات جوونه

مراجع و همراه عزیز، از اعتماد شما به جوونه سپاس گذاریم. لطفا قبل از استفاده از خدمات جوونه، قوانین و مقررات جوونه را با دقت مطالعه کرده و با آن ها آشنا شوید.

ماده1- تعاریف و اصطلاحات

1.1- پلتفرم جوونه (شرکت تجربه زندگی جوانه): پلتفرمی است که بستر ارتباط بین روان درمانگر و کاربر را فراهم نموده و شرکت تجربه زندگی جوانه به شماره ثبت 613995 و شناسه ملی 14012316414 مالک آن می باشد.

2.1- کاربر: شخص حقیقی یا حقوقی است که به هر نحو خدمات یا محصولات ارائه شده در پلتفرم را خریداری کرده و یا از آنها استفاده می نماید.

3.1- روان درمانگر: شخص حقیقی است که از طریق بستر ارتباطی ایجاد شده توسط جوونه خدمات خود را به کاربر (مراجع) ارائه می کند.

ماده2- موافقت با استفاده از پلتفرم

1.2- شرایط و ضوابط این قرارداد حاکم بر دسترسی، تعاملات و استفاده کابران از کلیه محصولات و خدمات موجود در پلتفرم اعم از روانشناختی و غیرروانشناختی می باشد.

2.2- هرگونه موافقت صریح یا ضمنی اشخاص درخصوص استفاده از خدمات و خرید محصولات پلتفرم به معنی پذیرش و ورود به این قرارداد به عنوان کاربر می باشد.

3.2- کاربر می بایست قبل از شروع استفاده از پلتفرم این قرارداد را به دقت مطالعه و در صورت مخالفت با مفاد و شرایط آن، نباید از خدمات و محصولات پلتفرم استفاده نماید.

ماده3- روانشناسان و خدمات روانشناسی

1.3- از آنجایی که پلتفرم جوونه ممکن است برای ارتباط کاربر با مشاورینی که از طریق پلتفرم، خدمات روانشناختی به کاربران ارائه می دهند، استفاده شود، مشاورین مذکور از جهت دارا بودن مجوزهای لازم و گذراندن دورههای لازم توسط پلتفرم بررسی و تایید می شوند.

2.3- کاربر موافقت و تصدیق می‌نماید که خدمات و محصولات پلتفرم ممکن است راه‌حل مناسبی برای نیازهای همه افراد و یا هر موقعیت خاص نبوده و یا در موارد خاص جایگزین کاملی برای درمان و ارتباط حضوری نباشد.

ماده4- تعهدات طرفین

1.4- کاربر تعهد می نماید اطلاعات هویتی و مشخصات خود را در صورت لزوم و مطابق با واقع در اختیار پلتفرم قرار دهد، در غیر این صورت پلتفرم می تواند ارائه خدمات و محصولات خود را متوقف نموده یا حساب کاربری کاربر را معلق یا مسدود نماید.

2.4- کاربر تعهد و تصدیق می نماید که تنها از یک حساب کاربری استفاده نموده و ایمیل و شماره تماس ارائه شده به پلتفرم همواره به نام او خواهد بود؛ در غیر اینصورت هیچ گونه مسئولیتی متوجه پلتفرم نخواهد بود. همچنین پلتفرم می تواند ارائه خدمات و محصولات خود را متوقف نموده یا حساب کاربری وی را معلق یا مسدود نماید.

3.4- کاربر تعهد می نماید در صورت تمایل به کنسل نمودن جلسه تنظیم شده با روان درمانگر، این موضوع را حداقل از 24 ساعت قبل از طریق راه های ارتباطی موجود در پلتفرم به اطلاع پلتفرم برساند؛ در غیر این صورت و در صورتی که کاربر جلسه مشاوره را در کمتر از 24 ساعت کنسل نماید، 50 درصد هزینه و در صورتی که آن را کمتر از 3 ساعت کنسل کند و یا در جلسه شرکت ننماید، 100 درصد هزینه کسر شده و به روان درمانگر پرداخت خواهد شد.

4.4- پلتفرم جوونه تعهد می کند تمام تلاش خود را جهت تمهید شرایط و ارتقا سامانه نرم افزاری به منظور ارائه خدمات مبذول دارد اما تضمینی در خصوص اجرای نرم افزار یا وبسایت بر روی کلیه دستگاه ها نخواهد داشت.

5.4- جوونه تعهد می کند ازکلیه اطلاعات دریافتی از کاربران به عنوان امری محرمانه محافظت نموده و اطلاعات مذکور را تنها با الزام مراجع صالح قانونی و یا در مـواردی که مسئولیت حرفهای درمانگر ایجـاب مـی کنـد ، بـرای مراقبت کاربر (مراجع) و یا دیگران در زمانی که خطـر آسـیب جانـی بـه خـود یـا دیگران وجود داشته باشد در اختیار آنها قرار دهد.

ماده5- محتوای اشخاص ثالث

از آنجا که پلتفرم ممکن است حاوی محتوا، محصولات یا خدمات دیگری باشد که توسط اشخاص ثالث ارائه می‌شوند، هیچ مسئولیتی در قبال ایجاد هرگونه محتوای شخص ثالث، از جمله (اما نه محدود به) محصولات مرتبط، شیوه‌ها، شرایط یا خط ‌مشی‌های مرتبط و یا آسیب یا ضرر ناشی از محتوای شخص ثالث نخواهد داشت.

ماده6- محدودیت مسئولیت

کاربر با استفاده از پلتفرم و مشارکت در خدمات روانشناختی آن، موافقت و تصدیق می نماید که حق هرگونه دعوی و یا اقدام قضایی را در خصوص خدمات روانشناختی یا بستر یا استفاده از نرم افزارهای ارتباط تصویری،شامل و نه محدود به هرگونه عمل، حذف، نظر، پاسخ، توصیه، پیشنهاد، اطلاعات و یا خدمات هر مشاور و یا هر محتوا یا اطلاعات دیگری که از طریق پلتفرم قابل دسترسی است، درصورت عدم مخالفت با قوانین آمره از خود سلب نموده و تصدیق می‌نماید که پلتفرم هیچ گونه ضمانت و مسئولیتی در خصوص موارد مذکور نخواهد داشت.

ماده7- شرایط قرارداد

1.7- هرگونه تغییرات در مقررات در بخش مربوطه در پلتفرم قرار داده می شود و استفاده مجدد به معنای آگاهی کاربر از آنهاست.

2.7- در صورتی که به کاربر نام کاربری یا رمز عبور تعلق بگیرد کاربر می بایست از آن محافظت نموده و پلتفرم هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. همچنین کاربر می بایست در صورت بروز هرگونه مشکل یا اختلال موضوع را سریعا به پشتیبانی اطلاع داده و مسئولیت هرگونه تاخیر در اطلاع رسانی به عهده خود اوست.

3.7- پلتفرم جوونه صرفا واسط بین روان درمانگران و کاربران بوده و در خصوص اختلافات و خسارات ناشی از روابط خارج از سامانه مسئولیتی نخواهد داشت.

4.7- پرداخت هزینه جلسات روان درمانگر و کاربران قبل از برگزاری جلسه و از طریق درگاه پرداخت و یا طرق ارائه شده در پلتفرم (به عنوان واسط) صورت گرفته و کاربر می بایست از هرگونه پرداخت مستقیم به روان درمانگر خودداری نماید.

5.7- جلسات روان درمانگری در فضای مورد توافق کاربر و روان درمانگر برگزار می شوند. کاربر لازم هست در یک فضـای شخصی در جلسـه خـود حاضـر باشـد . امکان برگزاری جلسات زمانی که کاربر در مکانهای شلوغ و یا در حال انجام کار دیگری باشـد ، وجـود ندارد و کاربر می بایست برای جلسه خود متمرکز باشد.

6.7- کاربر مکلف است قبـل از جلسـه ، از وصـل بـودن اینترنـت خـود مطمئـن باشـد و راهـکار جایگزین برای مشکلات احتمالی را در نظر بگیرد. همچنین بایستی از کیفیت اتصـال خـود ، کیفیـت صـدا و تصویر و شارژ بـودن گوشـی خـود مطمئـن باشـد. در صـورت بوجـود آمـدن مشکل در خصوص موارد مذکور ، مسئولیت زمـان از دسـت رفتـه بـر عهـده وی می باشد.

7.7- استاندارد برگزاری هر جلسه رواندرمان‌گری برابر با 45 دقیقه می‌باشد. در صورت صـرف زمـان بیشتر از 45 دقیقه ، کاربر (مراجـع) موظف است هزینـه مربـوط بـه زمـان اضافی اختصاص یافته را پرداخت کند.

8.7- در خصوص کاربران خارج از ایران، ساعت جلسات به تاریخ ایران خواهد بود.

9.7- کاربر مـی بایست بر اساس زمـان مـورد توافق و در راس ساعت تعييـن شـده در جلسه درمانـی خـود حضـور داشـته باشـد ، در صـورت تاخیـر يـا عـدم حضـور زمـان از دسـت رفتـه محاسبه میگردد.

10.7- اگر بنا به هر دلیلی جلسه کاربر توسط درمانگر با تاخیر آغـاز شـود، درمانگـر مسـئول جبـران زمـان از دست رفتـه بوده و زمـان کاربر محفـوظ خواهـد مـانـد و یا هزینـه زمان از دست رفته ، محاسبه و از هزینه جلسه بعدی کسر و یا در صورت نیاز به بازگشت وجه، مبلغ مذکور ظرف 3 روز کاری به به حسابی که واریز توسط آن ورت گرفته است عودت داده خواهد داده شد.

11.7- در صورت کنسـل کـردن دو جلسه درمانی (پشـت سـر هـم) توسط کاربر، امـکان کنسـل شـدن زمـان اختصاص یافته به کاربر و یا قرار گرفتن در لیست انتظار خواهد بود.

12.7- در صورت نیاز به مراجعه به روانپزشک یا انجام تست های روانشناسی ، لازم هست کاربر همراهی لازم را برای بهبود روند درمانی، انجام دهد.

13.7- طبـق استانداردهای علمی، افرادی که با کاربر نسبت نزدیک (خانوادگی، دوستی و ..) دارند، نباید درمانگر یکسانی داشته باشند. کاربر می بایست در صورت آگاهی، موضوع را به اطلاع پلتفرم یا روان درمانگر برساند تا اقدامات لازم جهت معرفی سایر درمانگران به عمل آید.

14.7- کلیه حقوق فکری و مالکیت معنوی پلتفرم جوونه متعلق به شرکت تجربه زندگی جوانه بوده و کاربر حق کپی برداری و یا تجاری سازی محتوا و سایر موارد مربوط به وبسایت را نخواهد داشت.

ماده 8- ابلاغ

کلیه ابلاغ ها و اطلاع رسانی های لازم از طریق ایمیل و یا شماره تماس مذکور در قرارداد و یا سایر روش های مورد توافق کاربر و پلتفرم جوونه صورت می پذیرد.

ماده9- فورس ماژور

فورس ماژور عبارت است از وقوع حادثه خارجی، غیرقابل دفع و غیر قابل پیش بینی که اجرای قرارداد را غیرممکن می سازد. در صورت وقوع شرایط مذکور به صورت موقت، برگزاری جلسه پس از برطرف شدن فورس ماژور و در اولین زمان ممکن مورد توافق بعدی صورت خواهد گرفت.

ماده 10- حل و فصل اختلاف

کلیه اختلافات حاصله بین پلتفرم جوونه و کاربر از طریق پشتیبانی و ظرف مدت 20 روز کاری حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع از طریق ارجاع امر به هیات داوری جوونه مرتفع و برای طرفین لازمالاجرا خواهد بود. رای داور در این خصوص قطعی و برای طرفین لازم الاجراست.