خیلی جالبه که بدونید طبق آمارها، تجاوز بیشتر در کودکان پسر رخ میده تا دختر و خانواده ها هم کمتر مراقب این قضیه هستن.