خیر، بلکه همراهی و میزان مشارکت مراجع و تلاش او برای درمان، مصرف دارو، محیط خانواده و سیستمی که فرد در آن زندگی می‌کند و… نیز متضمن نتیجه مطلوب گرفتن از فرآیند درمان هستند.