بله اگر والدین دلبستگی ناایمنی را در کودک شکل داده باشند و رابطه خوبی نتوانسته باشند با او داشته باشند ممکن است این اضطراب و ناامن دانستن دنیا به شکل وسواس جلوه‌گر شود.