گاهی ترکیبی از این دو برای درمان استفاده می شود. یعنی به کمک رویکردهایی بویژه CBT، تعدیل خطاهای شناختی، وسواس فکری و اضطراب رخ می دهد و برای عمل هم اقدامات و رفتارهایی ترتیب داده می شود.