می‌تواند تا حدی نقش داشته باشد؛ ولی رابطه‌شان به‌صورت علت معلولی نیست. تجربه تروما احتمال مبتلا شدن فرد به PTSD را افزایش می‌دهد.