اگه فرد طرحواره معیارهای سختگیرانه نداشته باشه و نظارت و سختگیری زیاد نداشته باشه و هوش هیجانی مناسبی داشته باشه میتونه شخص مقابل رو به آرامش دعوت کنه و کمک کنه خطاهای شناختی و دیدش متعادلتر بشه.