در برخی اوقات طی تجربه مکرر تروما در یک حیطه یا تروماهای دیگر گاهی افراد ممکن است دست به چنین اقدامی بزنند. به‌عنوان‌مثال برخی از خانم‌هایی که در جنگ جهانی حضور داشتند و به آنها تجاوز هم شده بود، دست به چنین اقدامی زدند.