بطور کلی از وقتی فرد متولد میشه نیازه پدر و مادرش یکسری مرزها رو برای دیگران در ارتباط با فرزندشون بذارن در ادامه زندگی هم با راهنمایی والدین و بالغ شدن فرد میتونه مرزهایی رو برای خود و دیگران ایجاد کنه.