بله این دو تکنیک بسیار در درمان وسواس بکار می‌روند و مؤثر واقع شده‌اند. مدل شخصیتی هر فرد و شدت وسواسش در موثر بودن هر کدام یک از این تکنیک‌ها برای او نقش دارد.