کار کردن روی احساسات و موضوعاتی که برای ما ناراحت کننده هست می تواند سخت باشد اما رویکرد درمانی درمانگران جوونه همواره سرشار از همدلی هست و همین موضوع باعث می شود تا در فضایی امن و بدون قضاوت و با احساس آرامش بیشتری بتوانید روی موضوعات خود کار کنید و رشد کنید.