تا جای ممکن بله و دارو نیز به تنهایی سودمند نیست بلکه بهتر است از ترکیب دارو و رواندرمانی در کنار هم استفاده کرد.