خیر حملات پانیک منجر به مرگ نمی‌شود؛ اما در طول حمله، فرد این نگرانی و فکر را دارد که نکند من بمیرم.