بله گاهی اگه میزان استرس زباد باشه، مغز فعالیت فکریش ممکنه افزایش پیدا بکنه و فرد دچار خستگی کاذب بشه و مدام در موود کسلی و خواب آلودگی و… باشه.