ممکن است که این کار را انجام دهند. همچنین ممکن است که نسبت به این قضیه حالشان بدتر شود در نتیجه با تمام توان نقاب خوب بودن رو به چهره میزنن.