بله یکی از علتها ممکن است این باشد که برای تاثیر منفی نذاشتن بر روی فرزندانشون دست به پنهان کردن افسردگیشون بزنن. همچنین فکر میکنند که اگر افسردگیشان را بروز دهند، مادر خوبی نیستند و عذاب وجدان میگیرند.