بله ولی برای برخی افراد با برخی ویژگی خاص شوک درمانی توصیه میشود.