بله برخی از طرحواره ها با همدیگر هم‌پوشانی دارند. به‌عنوان‌ مثال اگر شخصی طرحواره نقص و شرم داشته باشد، امکان اینکه طرحواره اطاعت داشته باشد هم در او افزایش می‌یابد.