بله، ممکنه این طرحواره با طرحواره اطاعت همبستگی داشته باشه و فرد برای اینکه دیگران رو نگه داره باج بده.