در جواب باید گفت به نوع طرحواره بستگی دارد. برخی طرحواره ها نه به‌صورت ژنتیکی بلکه از طریق سبک تربیتی و الگوگیری کودک از ما، به او انتقال پیدا می‌کند.