در صورتی که فرد خودش رو درمان نکنه تو سیکل باطل میفته و حتی اگه صمیمیتی رو تجربه کنه پایدار نیست.