در واقع در جواب این سؤال می‌شود این‌طور گفت که افرادی که حمله پانیک را تجربه می‌کنند این نگرانی را دارند که نکند با قرارگرفتن در موقعیت‌های پیشین، دوباره حملات پانیک را تجربه کنند.