ممکن است افراد زیادی به‌واسطه کمال‌گرایی انسان‌های پر دستاوردی به نظر برسند؛ اما تعریف افراد از موفقیت گوناگون است. آن ها تا حد زیادی حالشان با خودشان خوب نیست و شاید احساس رضایت از زندگی را نداشته باشند.