بله. در محرومیت هیجانی فرد هیجاناتشو میگه ولی فکر میکنه کسی بها نمیده ولی در بازداری هیجانی فرد هیجاناتشو در درون خودش تجربه میکنه ولی اون رو بروز نمیده. گاهی این دو میتونن باهم همپوشانی داشته باشن.