تراپیست به شما کمک میکنه که خودتون رو بهتر بشناسید و سپس براساس اون شما خودتون با کمک تراپیست درراستای ساخت مرز اقدام می کنید.