برخی از مرز ها در سراسر دنیا برای افراد متفاوت صدق میکنه درحالی که بعضی از مرزها برحسب ارزشهای هرفرد هستند و شخصیه.