بله ممکنه حتی حین خواب و در خواب هم اضطراب فراگیر داشته باشه و حتی باعث بشه فرد خواب خوبی نداشته باشه و…