بطور کلی برخی از اتفاق ها ممکن هست برای همه افراد به نوعی شوکه کننده باشند و آنها را دچار تروما کنند اما بسته به شرایط خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و… میتوان افراد و کودکان را خارج از چهارچوب دید. همچنین اینکه کودک در چه مرحله ای از رشد شناختی هست نیز میتواند در تروماتایز شدن او نقش داشته باشد.