در بعضی از موقعیت‌ها برای پیشبرد بهتر جلسات رواندرمانی و بالا بردن کیفیت جلسات نیاز به دارو درمانی هست که لازم هست تحت نظارت یک روانپزشک انجام شود.