نه لزوما ولی اگه سابقه افسردگی داشته باشه یا در خانوادش وجود داشته باشه ممکنه که این اتفاق براش بیفته.