نه لزوما ولی با کمالگرایی ارتباط داره. به عنوان مثال میتونه دلیل تنبلی فرد، انگیزه نداشتن باشه.