خیر، این علامت بویژه در کودکان طیف اوتیسم و عقب مانده ذهنی نیز دیده می شود. پس سریع نباید به فرزند خود لیبل بزنید.