ممکنه که برای آروم کردن سطح اضطرابش دست به رفتار های اجباری وسواس بزنه. ولی لزوما و حتما نه. به عبارتی باهم همپوشانی دارن.