خیر، هر طرحواره علی‌رغم اینکه سه سبک مقابله‌ای دارد که عبارت‌اند از جبران، تسلیم و اجتناب، بلکه هر فردی بر اساس تجارب زیسته ممکن است به یکی از این سه سبک یا هر سه تای آن در موقعیت‌های مختلف روی بیاورد. پس هر فردی نشانه‌ها را به طور متفاوتی از شخص دیگر از خود نشان می‌دهد.