بله چه خود فرد این مهارت‌ها را تلاش کند در خود تقویت کند و چه عزیزان یا نزدیکان فرد این ویژگی‌ها را داشته باشند، می‌توانند در تعدیل اضطراب پنهان گام بردارند.