بله به دو صورت یا از طریق ژنتیک در همون نوع وسواس یا بطور کلی در وسواس، یا از طریق الگو برداری کودک از رفتار والدین میتونه کودک مبتلا به وسواس بشه.