در تحقیقات انجام شده این نتیجه کسب شده که بله می‌تواند ارثی باشد و از طریق ژن منتقل شود. علاوه‌برآن کودک با الگوگیری از رفتارهای مادر یا پدر وسواسی ممکن است وسواس را در خود پرورش دهد.