بله، شفقت به خود به معنی تنبلی و بی هدفی و بی انگیزگی نیست. شفقت به خود یعنی اگه اشتباه کردی خودتو مدام تنبیه نکنی و نکوبی و حالت با این وجود با خودت خوب باشه. و ازخودت یکسری چیزها رو محروم نکنی برای تنبیه خودت، و این با پیشرفت منافات نداره.