بله معمولاً افرادی که کمال‌گرا هستند هیچ‌وقت ازخودراضی نمی‌شوند و مدام خود را سرزنش می‌کنند تا بهتر بتوانند عمل کنند و حق کوچک‌ترین اشتباه را از خود می‌گیرند.