خیر، دارو درمانی در کنار رواندرمانی موثر واقع میشه.