در کودکان و مردان، مردان به این علت که در زمانهای بحرانی بیشتر تو جامعه هستن مثل زمان جنگ، درکودکان هم به علت اینکه هنوز جهان براشون خیلی امن نیست هرچیزی که از نظر ما عادی باشه ممکنه که برای کودک شوک ایجاد بکنه.